PENSIONSPOLICY

Genom att upprätta en pensionspolicy för företaget skapas ett viktigt regelverk avseende pensioner och förmåner. Pensionspolicyn kan utöver individuella tjänstepensionsplaner för chefer och medarbetare
t ex också reglera sådant som förtida avgång, förstärkt sjuk- och efterlevandeskydd mm.

En företagsspecifik och marknadsanpassad pensionsplan är ett värdefullt instrument för att stärka banden mellan företaget och dess anställda, liksom för att attrahera nya kompetenta medarbetare.